A letter from a friend

It’s 1:11 in the morning. And I’m posting a letter that I got from a friend.

Dear friend:

I am writing this with amazement. I feel like I have to write this right now since it’s fresh in my mind. I haven’t been in Armenian community for sometime now. Today I went to a beautiful concert in Glendale. An Armenian artist was playing. Naturally the audience was an Armenian one. To my amazement I did not see one Armenian woman with a big nose. I mean, what is the world coming to? Is there anyone natural out there? Makes me wonder of my look.

2 Responses

  1. Վարդան Says:

    Հետաքրքիր է որ փոստ ես արել 1:11-ին, մեկը միակ քթով թիվն է:

  2. Հակոբ Գեւորգյան Says:

    ՀԵՏԱՔՐՔԻՐ Է, ԵՍ ԴՐԱՆ ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ՉԷԻ ԴԱՐՁՐԵԼ։

Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.