Nov 17

Այս տարվա փետրվար ամսին քույրս ինձ հրավիրեց Ռոյս համերգային դահլիճ, ունկնդրելու Եվա Երբաբուենայի պարը ֆլամենգո երաժշտության ներքո։ Մեկ հատված վերցված նրա նախորդ կատարումներից, որն ինձ հիշեցրեց այն հրաշք երեկոն փետրվարյան։

Nov 8

Murs for President.

Nov 4

This morning, as I went to bank to make some business transactions, I swinged by a local Starbucks coffee place, to get some fix.

Surprisingly, the waiting lane was long. There were many people, both inside and out, happily having conversation.

Few moments later I noticed that almost all of them had a snall Voter sticker on the right side of their chest. Some of them would get a cup of regular coffee for free, some specialty drinks, and some food.

And what grabbed my attention was the person taking the orders with such passion and speed, that I didn’t have time to chat with the clerk.

Overall happily I got my coffee and got back to work.

My fifteen minute brake is almost over.