Feb 20

Այսօր լավ տրամադրությամբ կարդում էի այս կայքը, որում գրված էր, որ ՄՌՆ կամ MRI մեքենան առաջին անգամ ստեղծել է Ռայմոնդ Դամադյանը։1970 թ. Դամադյանը կարծում էր որ այս եղանակով կարելի է բուժել շատ հիվանդություններ։Հինգ տարի աշխատելով այդ նորարարության վրա նա ստեղծեց առաջին ՄՌՆ մեքենան, որը մարմինը նկարում էր ամբողջությամբ։

Raymond Damadian and Paul C. Lauterbur
FONAR Corporation and the University of Illinois

Developers of magnetic resonance imaging (MRI) and whole-body medical scanning

They made an advanced lab tool essential to medical care

Before the work of Raymond Damadian and Paul Lauterbur, nuclear magnetic resonance (NMR) technology helped physicists and chemists study the molecular structure of substances. Today, physicians around the world rely on this technology, renamed magnetic resonance imaging (MRI), to detect tumors and other problems in the human body, brain, and nervous system.

In 1970, Damadian thought that NMR could be used to detect diseases in living cells. His experiments showed that cancerous tissue in rats responded differently to NMR than healthy tissue. Different types of healthy tissue could also be distinguished. Three years later, Lauterbur developed a method for displaying the NMR results as a computer-generated image.

Damadian designed the first whole-body NMR scanner and spent 5 years building it by hand in his own laboratory. He made the first whole-body scan in 1976. Countless lives have since been saved using MRI for early detection of cancer, multiple sclerosis, and other diseases.

Այնուհետեւ սկսեցի փնտրել ավելի Դամադյանի եւ նրա կատարած նորարության վերավերյալ։Արդյունը մի փոքր վրդոհվմունք առաջացրեց ինձ մոտ։ Արդյոք, ինչպիսի՞ ցածրահոգի մարդ պետք է լինես, որ գողանաս գիտնականի աշխատությունը այն հայտարարելով անձնական «սեփականություն»։