Nov 28

Այսօր առավոտյան լսում էի National Public Radio (NPR) ռադիո կայանի առավոտյան եթերը, որում խոսվում էր Թուքիայի բռնատիրական քաղակայանության մասին։ Թեմայում քննարկվեց այն, որ Թուրքիան դեռ պատրաստ չէ անդամակցելու Եվրոպային, քանզի այն ձերբակալում է Թուրքիայում տիրող անարդարացիության մասին խոսողներին։ NPRի այդ եթերը կարող եք լսել այստեղից։

Turkey’s Censorship Could Harm Bid to Join EU

Listen to this story… by Ivan Watson

Morning Edition, November 28, 2005 · According to the PEN association of writers, about 60 publishers, writers, and journalists are under judicial process in Turkey. Many are charged with the crime of “insulting the Turkish state.” European officials have warned Turkey that assaults on freedom of expression could derail the its bid to become the first Islamic country to join the European Union.

Source is taken from: http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=5028928