Jan 9

Այսօր Amazon.comում գտա Գուգլի հովանավորած կապերից Հայկական Երաժշտության Խանութը եւ հետաքրքության համար այցելեցի այն։ Այն հնարավորություն է տալիս մարդկանց ընտրել իրենց ուզած երգը եւ գնել այն։ Երգերի արժեքներն էլ այդքան սուղ չեն. ըստ Գուգլի եւ Amazon.comի մեկ երգի արժեքն է $0,10։ Շատ նման է iTunes ծրագրին. իհարկե արժեքը գրեթե 10 անգամ էժան է։ Կարծում եմ սա աջադիմություն է։

in english:

Today I was surfing Amazon.com, and I found a link for an Armenian Music Store. For curiosity I went there to find out more. It lets you download a single track, than the whole album. And according to the Google Ad the price per song is $0,10. It is very similar to iTunes, but of course the prices are almost 10 times cheaper. I think that this is a n improvement.