Jun 4

Վիքը ծնկի է բերել Մալդոնադոյին

Photographer: John Locher
Խաղավարը դադարեցնում է խաղը. Վիքը հաղթեց։

Photographer: John Locher

Վերցված է sho.com (Showtime).