Jul 14





Ցերեկվա շոգից նոքաուդ եղած եկա տուն… Սպասեցի մինչ հովերն ընկան, ու սկսեցի երգեր ռեմիքս անել… ծիծաղելի թող չթվա, բայց հայերեն թարգմանությունը լրիվ իմաստավոր է՝ հյուսել։ Մի խոսքով հյուսեցի հյուսեցի ու ստացվեց մի լավ պարային երաժշտության շարան։

VA – House Music Remix by Hakob G.
Տարբեր երաժիշտների գործերից կազմված հյուսվածք։