Jul 22

Հա… գիշերվա հազարն է ու քունս էլ չի տանում, չնայած դա լավ չի քանի որ վաղը շաբաթ է ու շատ զբաղված եմ լինելու։ Ինչեւ… ման էի գալիս համացանցում… մի քանի լավ գրառումներ կային Արա Մանուկյանի կայքում… Կարդացի, քննարկեցի ու անցա մեկ այկ կայքի, որը այդքան էլ չեմ սիրում, բայց նրա տիրոջ դեբիլությունները շտկելու համար մեկ մեկ մտնում ու քննարկում եմ։ Ինչեւէ, այստեղ կգրեմ, որ ավելի պարզ լինի թե ինչումն է բանը։

“Latinos Calling Armenians Terrorists”
20 Comments -Hide Original Post Collapse comments
Yes, you read correctly.

I got the details about the shit that went down this weekend.

Not long ago, Frank Quintero turned to Rafi Manoukian and said “I’ve got a secret weapon that I’m going to use during this election.”

That “secret weapon” is getting an independent Latino group to send out a post card on behalf of Frank Quintero where he characterized the Armenian-American community and ANC as TERRORISTS, attempting to drive non-Armenian votes away from Paul Krekorian.

This post card was not sent to Armenians. It was sent to non-Armenians. Our neighbors.

Frank Quintero is trying to scare non-Armenians away from Armenians. Rather than building community relations. He racially dividing Armenians and non-Armenians. He’s trying to intimidate us.

Read the rest of this entry »